Volební program 2022

Co je podle nás nyní důležité …

Místní průmysl a životní prostředí

 • Likvidace haldy nesmí zhoršit život v Paskově
 • Realizace protihlukové stěny u dálnice
 • Získat a využít dotaci za poddolované území města Paskova a Oprechtic
 • Užší spolupráce s místními průmyslovými podniky a podnikateli

Škola a školka

 • Investice do vzdělání je jedna z našich priorit

Zdravotní péče ve městě

 • Hledání cest ke zvýšení dostupnosti lékařské péče ve městě

Podpora místních talentů

 • Vytvoření systému podpory, propagace a spolupráce

Spolky jsou život města

 • Nadále pomáhat při hledání a zajišťování finančních podpor na rozvoj spolkové činnosti
 • Jednoduchá spolupráce města se spolky

Městský úřad

 • Vstřícnost se zájmem o občana
 • Přesun městského úřadu do reprezentativních prostor zámku

Zámek a park centrem kultury a odpočinku

 • Oprava, údržba, rozvoj a stálá péče o areál
 • Obnova okrasného charakteru zámeckého parku
 • Oprava a využití „Primářovy vily”

Předzámčí

 • Objekt s bezbariérovými službami pro občany (pošta, denní stacionář pro seniory)
 • Využití dotací pro jeho revitalizaci

Péče o vzhled našeho města

 • Úprava a rozšíření zeleně
 • Spolupráce s městským architektem
 • Oprava budov v majetku města

Využívání pobídek a dotací při rozvoji města

 • Využívání finančních prostředků z dotačních titulů při investičních akcích města
 • Rozvoj bydlení

Doprava a infrastruktura

 • Úspory energií, snížení světelného smogu
 • Zimní údržba silnic s použitím vlastní techniky a zaměstnanců města
 • Udržení dopravní obslužnosti města

Obohacení života seniorům

 • Naslouchání jejich potřebám, rozvoj aktivit