První zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
po komunálních volbách se konečně uskutečnilo první zasedání zastupitelstva obce Paskov v jeho novém složení. Těm, kteří dění v obci sledují, jistě neunikl jeho výsledek. Dovolte tedy několik slov k činnosti našeho sdružení v povolebním shonu a k výsledku zasedání zastupitelstva.
Samotnému prvnímu zasedání zastupitelstva obce předcházela nelehká povolební vyjednávání mezi jednotlivými stranami a našim sdružením, která měla za cíl vytvořit takový model složení nově volených orgánů vedení obce, který by obci zajistil maximálně funkční výkon veřejné správy a zároveň znamenal námi proklamovanou změnu dosavadního vedení obce, se zlepšením komunikace s občany Paskova a Oprechtic.
Věřte, že úkol to byl nelehký, neboť mandát, který byl našemu sdružení udělen vámi voliči, nám neumožňoval řešit tuto problematiku bez kompromisů nutných k prosazení tolik požadované změny ve vedení obce, ale zároveň nás zavazoval k prosazení našich cílů, se kterými jsme do voleb šli a díky, kterým jsme od vás dostali takovou podporu.Při všech jednáních jsme si byli vědomi, že po čtyřech volebních obdobích změnit radikálním způsobem vedení obce v tak složitém době nebude úkol vůbec jednoduchý.
Pojďte tedy nahlídnout pod pokličku povolebního vyjednávání našeho sdružení napříč volebními kandidátkami.
Vše začalo hned po uveřejnění výsledků komunálních voleb. Počáteční euforie z příznivého výsledku voleb pro naše sdružení brzy pominula a začala doba pragmatického přemýšlení a tvorby různých variant funkčního a personálního vedení obce. Zde je třeba zdůraznit, že naše sdružení po celou dobu svého trvání proklamovalo, že nemá ambice obsazovat místa starosty či místostarosty, ale bude se snažit najít nový model fungování obce – bude prosazovat změnu -. Tato skutečnost nás paradoxně poněkud znevýhodňovala při povolebních vyjednáváních. Nicméně jsme si byli vědomi odpovědnosti, kterou jste nám vy voliči svými hlasy dali a ze svého středu jsme vybrali kandidáty na případné obsazení funkce místostarosty. Pokud se divíte proč místostarosty a ne starosty, je to tím, že jsme skutečně přemýšleli čistě pragmaticky a domníváme se, že při tak radikální změně vedení obce, musí být zajištěna kontinuita fungování obce. Dle našeho názoru tuto podmínku v současné době splňují pouze dva lidé, kteří byli zvolení do zastupitelstva obce. Bohužel, tito dva lidé stojí na opačných stranách pomyslné politické barikády a jejich spolupůsobení není možné a ani by nerespektovalo onu námi prosazovanou změnu. Zároveň se však domníváme, že na komunální úrovni nejde ani tak o politické hledisko, jako o osobnost člověka jako takového. Bohužel, ne všichni tento názor sdílejí také.
Nakonec, po nekonečných hodinách vyjednávání, se podařilo najít model, který vyhovoval dostatečnému počtu osob na jeho prosazení. Jedná se o model zcela netradiční. Znamená zachování funkce starosty v nezměněné podobě, ale funkce uvolněného místostarosty je rozdělena spolu s jednotlivými okruhy kompetencí mezi tři neuvolněné místostarosty a rozšíření rady obce na 7 členů, včetně zástupců opozice, kterým byla místa v radě také nabídnuta.
Když jsme s tímto modelem přišli poprvé mezi své členy, vyvolal u nich zpočátku jistou nedůvěru, ale po podrobnějším seznámení se s ním přišla i z našich řad podpora pro jeho prosazení a doufáme, že i u vás voličů tuto podporu nalezneme. Jako argumentaci je zde uvedeno několik výhod, které tento model přináší:
obsazení místa starosty kvalifikovanou osobou schopnou zastávat tuto funkci, jak z odborného, tak lidského hlediska
využití institutu neuvolněného místostarosty s cílem rozdělení kompetencí mezi tři osoby umožňuje vyšší míru specializace a zároveň dává občanům možnost obrátit se na tu osobu, se kterou se jim bude lépe jednat
přes navýšení počtu místostarostů se jedná o úsporné opatření z hlediska mzdových nákladů obce a to v řádech desítek tisíc korun ročně
zapojení do práce obce více mladých osob
rozšířením rady obce na 7 členů při respektování povolební situace v obci by mělo zajistit širokospektrální rozhodování, když zastáváme názor, že ke kvalitnímu rozhodnutí je třeba i vyslyšet názor opozice
vyšší transparentnost ve všech stupních vedení obce
Zvolením tohoto modelu však začal další kolotoč vyjednávání o personálním zastoupení jednotlivých míst. Opět proběhla jednání se všemi zástupci jednotlivých kandidátek, kteří někdy otevřeně někdy jen náznakem sdělili podmínky, za jakých by byli ochotni se podílet na vedení obce a koho a do jaké funkce navrhují. Z takto získaných informací byly možné v podstatě pouze dvě možnosti personálního obsazení odvíjející se od osoby kandidáta na starostu. V prvním případě, při zachování současného starosty ve funkci, se nenašel z našeho pohledu nikdo, kdo by byl ochoten zastávat funkci místostarosty.
Vedení obce by v takovém případě zůstalo pravděpodobně beze změny, což bylo v přímém rozporu s naším volebním programem. Ve druhém případě jsme naráželi na bariéru politickou. Nakonec však, napříč našim sdružením, zvítězila osobnost člověka nad jeho politickou příslušností a rozhodli jsme se podpořit kandidaturu pana Petra Baďury na starostu obce. Mezi důvody, které nás k tomuto vedly, je nutné zdůraznit, že jde o osobu veřejně známou, zapojující se dlouhodobě a intenzivně do dění v obci. Jedná se osobu s rozsáhlými zkušenostmi s činností obce zaručující onu kontinuitu ve fungování obce a v neposlední řadě o osobu, která obdržela při letošních komunálních volbách nejvíce preferenčních hlasů.
S tímto rozhodnutím zbývalo obsadit jednotlivé posty místostarostů. Za naše sdružení jsme na tuto funkci nominovali Ing. Milana Klimundu a Bc. Zdeňka Bělíka. Ten se však své nominace během 1.ustavující schůze vzdal a přenechal nominaci Tomáši Matějnému za ODS. Dalším kandidátem byl Ing. Radim Pohl, který kandidoval jako nezávislý na kandidátce ČSSD. Naši kandidáti měli šibeničně krátký čas se rozhodnout a přijmout tuto kandidaturu, ale nakonec s plným vědomím odpovědnosti vůči našim voličům přes osobní překážky tuto kandidaturu přijali.
Celá iniciativa byla zúročena na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Paskov a našemu sdružení se podařilo prosadit ZMĚNU, kterou svým voličům slíbilo. Za toto patří poděkování, vám voličům, členům našeho sdružení a všem dalším, kteří nám byli nápomocni.
Toto sdělení má za cíl seznámit vás s postupem našeho sdružení v povolebním vyjednávání a s důvody, které nás vedly k prosazování modelu, který byl při ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen. Chceme, v souladu s naším volebním programem, aby byl do dění obce zapojen co největší počet osob a chceme o své činnosti v co nejširší míře informovat všechny, kdo mají o dění v naší obci zájem. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a doufáme, že cesta, kterou jsme zvolili, přinese naší obci jen to nejlepší.
Děkujeme za váš zájem
členové sdružení