Ohlédnutí za prvním rokem

Pomalu se blíží první výročí komunálních voleb spojené s úspěchem našich kandidátu v těchto volbách.  Domnívám se, že to je čas, ostatně jako většina výročí, se trochu zamyslet nad tím, co všechno se nám podařilo splnit z našich předsevzetí, v tomto případě z volebního programu sdružení  občanů, nezávislých kandidátů „Za lepší obec“.Pojďme se tedy na jednotlivé body programu podívat blíže:
bod 1. Komunální odpad a životní prostředí
“Občané chceme Paskov čistější než je.. a myslíme si, že to půjde.
*   * Tato oblast byla pro mnohé důvodem osobní angažovanosti v komunální politice a přiznejme si, že se jedná o oblast čím dál důležitější, v nemalé míře zatěžující rozpočet města.
*   * Teď už konkrétně k podniknutým krokům. Prvopočáteční snaha bylo otevřít uzamčené kontejnery na plastový odpad. Tento krok se podařilo zrealizovat, přestože přinesl nemalé problémy při následné likvidaci tohoto odpadu, zejména díky neukázněnosti některých občanů, zneužívajících sběrné nádoby. Z tohoto důvodu byl také omezen počet otevřených sběrných kontejnerů a občané byli vyzváni k větší ukázněnosti při likvidaci odpadů. Je nutné si uvědomit, že to jsme my všichni, kteří prostřednictvím městského rozpočtu na tyto neukázněnce doplácíme.

* Dalším krokem bylo zavedení speciálních kontejnerů na bioodpad. Jednání o této možnosti mi zabrala několik měsíců, ale nakonec zástupci firmy A.S.A. souhlasili a nabídli občanům města i tuto službu.

* Také jsme nezapomněli na problematiku sběrného dvoru. Prvotní snahu zřídit sběrný dvůr na území města vystřídala informace o zřízení takovéhoto místa spol. A.S.A. v prostorách bývalé cihelny v Řepištích. Takto by se mělo stát po skončení prací na budované cyklostezce a navýšení protipovodňové hráze, jelikož stavební firma provádějící tyto práce využívá tento areál jako deponii stavebního materiálu.

bod 2. Veřejné zakázky – chceme, aby byly opravdu veřejné
“Chceme aby každý občan měl maximální přístup k informacím.”

* V rámci plnění tohoto bodu volebního programu jsem zpracoval směrnici č. 1/2011 Rady města Paskov o zadávání zakázek malého rozsahu, která upravuje bližší podmínky a postup při zadávání zakázek malého rozsahu, které nejsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v pozdějším znění. Tato směrnice nahradila původní směrnici č. 1/2008, která neodpovídala plané legislativě.

* Všechny zakázky, které byly novým vedením města realizovány po přijetí směrnice č. 1/2011 Radou města, již byly realizovány dle tohoto dokumentu. Dovolím si užitečnost tohoto počínání ukázat na poslední veřejné zakázce, kterou je realizace chodníku do Oprechtic. Díky otevřenému zadávacímu řízení se do soutěže přihlásilo celkem 7 zájemců. Nabídky se pohybovaly v, až pro mě, neuvěřitelném rozmezí od 1,8 mil. Kč až po 3,9 mil. Kč. Oproti projektované ceně se nám podařilo, jen na této zakázce, uspořit téměř 1,5 mil. Kč
*
Na webových stránkách města byl vytvořen odkaz na veřejné zakázky města, kde jsou zveřejňovány výzvy na jednotlivé veřejné zakázky

bod 3. Rozšíření volnočasových a sportovních aktivit pro dospělé a mládež
“Občané prostě chceme, aby jste věděli, že nějací zahrádkáři, rybáři, sportovní kluby a sdružení v Paskově vůbec existují.”

* Zde bych zdůraznil podporu ze strany města všem zájmovým a sportovním spolkům působícím na území města. Zejména mládeži vychází vedení města vstříc při pronájmech sportovišť, která jsou v majetku města, ale nezapomínáme ani na starší spoluobčany a podporujeme je v jejich aktivitách a jsme rádi, že se aktivně účastní života v naší obci.

* Právě o nadcházejícím víkendu se bude konat výstava našich zahrádkářů spojená s koštem vína a cimbálovou muzikou s finanční podporou města.

* Také bych zde chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na kulturním a sportovním životě města, zejména trenérům mládeže, kteří svůj volný čas tráví s našimi mladými.

bod 4. Zlepšení komunikace obce s občany a větší bezpečnost
“Chceme, aby jste měli možnost přijít a poradit se, nebo se zeptat svého zastupitele, místostarosty nebo starosty na ty věci, které vás zajímají nebo naopak, které Vás trápí. Paskov by si zasloužil větší pozornost policie.”

* U tohoto bodu bych Vám rád představil nové internetové stránky města, které by měly přispět k maximální informovanosti občanů o dění ve městě. Zprostředkovat kontakty jednak na zástupce města, ale i např. na lékaře.

* Na stránkách by se měl občan dozvědět, jaké akce se budou konat. Ve spolupráci s velkými firmami se snažíme informovat o odstávkách a dalších problémech při jejich provozu. Do budoucna, za přispění jednotlivých sdružení, by se zde měly objevit reportáže z jejich činnosti.

* Obracím se i na Vás, abyste nám zasílali Vaše náměty na vylepšení stránek, případně informace o zajímavých akcích a událostech, o kterých si myslíte, že by je měli vědět i ostatní.

* V souladu s naším programem je možné se na nás obracet jak telefonicky, tak např. prostřednictvím e-mailu. Kontaktní informace jsou na internetových stránkách.

* V rámci bezpečnostní situace na území města jsme se dohodli s vedoucím Obvodního oddělení PČR Brušperk na zpřístupnění jedné místnosti pro potřeby PČR, kterou mohou využívat jako své zázemí při pochůzkové činnosti na území města. Byl jim z prostředku města pořízen mobilní telefon, na kterém je možné kontaktovat hlídku.

* Zvažujeme možnost „pořízení“ městského strážníka prostřednictvím Magistrátu města Frýdek-Místek, u kterého bychom se podíleli na jeho financování, a který by vykonával službu v našem městě

bod 5. Větší zapojení místních firem ve všech činnostech obce
“Chtěli bychom zapojit místní firmy více do některých neziskových a jiných činností obce.”

* Po mnoha jednáních jsme dospěli do stavu, kdy se dá říci, že spolupráce zejména s většími firmami na území Paskova se dá nazvat jako dobrá až vstřícná. Příkladem je dobrovolný finanční příspěvek společnosti LENZING BIOCEL PASKOV a.s. městu Paskov. Zástupci firmy nás také pravidelně informují o situaci v provozu společnosti. Přesto je stálé naším úsilím dále tuto spolupráci rozvíjet.

* Máme přislíbenu finanční podporu dalších firem v rámci připravovaných projektů ke zlepšení života v obci.

* V rámci veřejných zakázek vždy oslovujeme firmy působící na území obce a nabízíme jim účast ve veřejné soutěži.

bod 6. Řešení problematiky domova pro seniory
“Občané, když tady bydlíme a máme naší obec rádi, myslíme si, že by jsme zde měli mit i důstojné místo, kde budeme moci zestárnout v kruhu rodiny příbuzných a přátel.”

bod 7. Paskovský zámek
“Dominanta Paskova je v ohrožení s tím se musí něco udělat.”
* Poslední dva body se sebou nepřímo souvisí. V současné době má Paskov k dispozici několik lůžek v domově pro seniory ve Sviadnově a v Brušperku. Nicméně jejich kapacita je na požadavky občanů nedostatečná. Velkým paradoxem pak je, že se přímo v Paskově nachází objekt, který k takovému účelu využití přímo vybízí. Samozřejmě se jedná o paskovský zámek. Všechny nás jistě mrzí jeho chátrající stav, a protože jsme to my, kteří mohou v této věci tlumočit zájem občanů o zachování této památky, věřte mi, že se ze všech sil snažíme o její smysluplné využití. Absolvovali jsme nespočet schůzek a jednání, včetně dvou prohlídek areálu za účasti starostů okolních obcí s cílem seznámit je s tímto areálem a nabídnout jim možnost se podílet na jeho záchraně.  Poslední schůzka se konala 4.10.2011 u náměstka krajského hejtmana v souvislosti s již probíhajícím rozprodáváním nemovitostí zámku Fakultní nemocnicí v Ostravě. Na schůzce byl přítomen také starosta Petr Baďura a místostrarosta Zdeněk Bělík. Náměstek nám přislíbil zprostředkovat oficiální jednání s ředitelem FN v Ostravě. Dění kolem zámku je však natolik obsáhlé, že by si zasloužilo zvláštní kapitolu.

* I u tohoto bodu bych se rád obrátil na všechny z vás, kteří mají možnost přispět ke zlepšení situace paskovského zámku, ať již přímo, či prostřednictvím dalších osob. Nenechávejte si své nápady pro sebe a sdělte je i nám, abychom nepodcenili žádnou možnost ke zvrácení současného stavu. Všichni členové sdružení nezávislých kandidátů za lepší obec si jistě pamatují na svůj slib pomáhat při práci s vytvářením lepších podmínek pro život v Paskově, ale o stejné by se měli snažil všichni Ti, kterým není lhostejné, kde žijí.

Věřím, že informace výše uvedené, byť velmi „sestručněné“, Vám trochu přiblíží naše snažení za uplynulý rok a doufám, že jsme tento čas nepromarnili. Hodnocení je však již na Vás našich voličích, spoluobčanech a kamarádech.
Co nás čeká dále..
Dále ještě plánujeme dokončit, některé dlouho slibované požadavky, které se nepodařilo zrealizovat minulému vedení obce.
Jednou z největších bude výstavba kanalizace na ul. Fibichové v Paskově, kterou jsme převzali ve fázi projektové dokumentace. U této investice bylo nejprve nutné prodloužit platnost územního rozhodnutí a aktualizovat vyjádření dotčených orgánů. Toto již bylo provedeno a zbývá podstoupit vodoprávní řízení, provést výběrové řízení na dodavatele a stavbu realizovat. To vše by mělo být provedeno tak, aby stavba byla zkolaudována již v příštím roce.
Potěšující zprávu mám pro paskovské hasiče, kterým bude, za přispění dotace z OPŽP, zateplena budova hasičské zbrojnice včetně výměny oken a dveří. Žádosti na tuto výzvu se začínají přijímat od 1.12.2011 a my pilně pracujeme na tom, aby žádost byla podána už k tomuto datu.
Proběhla výměna oken a dveří v bývalé budově služeb, kterou si vyžádal havarijní stav oken, zejména v bytové jednotce, kde si nájemníci stěžovali, že se jim uvolňují tabule skla. Připravuje se také výměna oken a dveří na budově bývalé umělecké školy. Také tato zakázka bude probíhat veřejnou soutěží, ale to snad již ani není nutné připomínat.
Nezapomínáme ani na kulturu a volnočasové aktivity. Zde připravujeme projekt „Zahrada setkávání generací“, který by měl vyrůst na pozemku u KCP Paskov. Projektová dokumentace je již zpracována a nyní se snažíme přimět okolní firmy ke spolufinancování tohoto projektu. V samotné budově připravujeme takové úpravy, které by zlepšily akustické vlastnosti prostor, které téměř znemožňují konání kulturních akcí v sále KCP. Věc byla konzultována s odbornou firmou a máme k dispozici předběžný rozpočet na projekt a následné úpravy sálu. Vše však brzdí problémy s vlhkostí a plísní. Dokud nebude tento problém vyřešen, není účelné investovat do budovy další peníze. V rámci řešení byla svolána schůzka mezi zástupci města, dodavatelem stavby, stavebním dozorem a projektantem, která by měla určit příčiny a navrhnout řešení stávající situace.

Snažíme se také využít možnosti, které nabízejí různé dotační tituly . Vzájemnou komunikací se zástupci Biocelu se podařilo prosadit v rámci protihlukových opatření projekt na vysázení zelených bariér. Tento projekt byl zpracován odbornou firmou a spočívá ve výsadbě alejí stromů v takových místech, aby tvořily přirozenou protihlukovou clonu.

V rámci dopravy vyvíjíme neustálý tlak na vlastníky komunikací na odstranění závad na těchto komunikacích a také jako vlastníci místních komunikací se snažíme, ať už za pomocí vlastních sil či s využitím externích firem provádět opravy a údržbu vlastních cest. Jelikož se blíží zima, máme již smluvně ošetřenu zimní údržbu a připravenu její organizaci. Legislativně připravujeme novou vyhlášku o zimní údržbě, jelikož stávající vyhláška je v rozporu se stávající zákonnou úpravou.

Samostatný odstavec si jistě zaslouží nejčerstvější informace týkající se složitých jednání o omezení nosnosti krajské silnice č. III/4841 Krmelín-Oprechtice-Paskov. Dne 4.10.2011 proběhlo jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace středisko Frýdek Místek, z důvodů řešení stavu na této komunikaci. Na jednání byla konzultována studie, která byla zpracována společností Nivelt Praha a řešila stav silnice, včetně doporučení. Na jednání bylo dosaženo příslibu, že SSMSK podá ještě v tomto týdnu žádost na Magistrát Frýdku – Místku odbor dopravy, o snížení nosnosti a zákazu vjezdu vozidel nad 12t. Dále SSMSK přislíbila opravu výtluků v nejhorších částech úseku, ještě do začátku zimní sezóny letošního roku.

S touto komunikací souvisí i další informace, která se týká započetí prací na stavbě chodníku v úseku od vyústění obslužné komunikace (vjezd do závodu DITON) až po stávající chodník v Oprechticích. Operativně se nám podařilo u této stavby vyřešit i veřejné osvětlení tohoto úseku a přípravu napojení internetové sítě PaskovNet do Oprechtic.
Veřejné osvětlení nás trápí i v dalších částech Paskova. Tuto situaci řešíme za vydatné pomoci pana Romana Butschka, který k těmto problémům přistupuje velmi iniciativně a díky jeho pomoci se nám postupně daří měnit stávající osvětlení za moderní úsporné zdroje a provádět nezbytné opravy. Havarijní situace je zejména na ul. Místecké. Kritickým místem je prostor před farní budovou a bývalými stavebninami, kde proběhne v nejbližší době výměna kabelu VO.

Další významnou oblastí je příprava nového územního plánu města Paskov. Zde se obracíme a vyzýváme všechny vlastníky pozemků, aby důkladně a včas zvážili, zda podají návrh na začlenění svých pozemků do patřičné zóny. Žádosti se přijímají na městském úřadu do 31.10.2011. Veškeré náklady na nový územní plán hradí město Paskov. Zvolili jsme, byť méně rozšířenou variantu s konceptem, která však umožní větší možnost připomínkování návrhů projektu nového územního plánu.

Tento výčet však není zdaleka úplný a tak jej ještě doplním stručným seznamem realizovaných či připravovaných akcí:

•    dokončení zateplení objektu Základní školy v Paskově
•    změna dodavatele tepla pro objekty v majetku města z důvodů nevýhodné stávající smlouvy
•    energetický audit městských budov (poděkování Ing. Tomáši Lyčkovi za jeho vypracování)
•    vyčištění příkopu v části úseku cesty v Oprechticích
•    rekultivace příkopu v Mitrovicích
•    oprava bytové jednotky a fasády na budově na ul. Nádražní č. 7
•    zpevněná plocha pro paskovské hasiče
•    cyklostezska kolem Ostravice
•    příprava rozšíření hřbitova
•    projekt na okolí kulturního domu v Oprechticích
•    oprava domu č.p. 34
•    plánované místa pro přecházení u hřbitova a u mostu přes Ostravici
•    výměna vývěsních tabulí u náměstí
•    opravy autobusových zastávek

Mimo tyto akce je třeba také uvést pravidelnou údržbu zeleně, úpravy a opravy veřejných prostranství, dopravního značení. Likvidace plastového odpadu. Věřím, že jsem Vás těmito informacemi příliš nenudil, a že Vám posloužily pro lepší přehled o činnosti nás, které jste svými hlasy zvolili.V závěru patří poděkování také Vám občanům za Vaše náměty a připomínky, kterými se snažíte o lepší životní podmínky v Paskově.

(o dalších aktivitách, které spadají do kompetence našich zastupitelů na MěÚ Paskov Vás budeme nadále informovat)